МУИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтаны сургалт зохион байгуулагдлаа.

МУИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтаны сургалт зохион байгуулагдлаа.

Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль болон түүнтэй холбоотой бусад хууль тогтоомжид тусгагдсан итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх, үүрэг, анхаарах асуудлын талаар мөн сонгуулийн тоног төхөөрөмжтэй ажиллах чадвар олгох сургалтыг 2024 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй