Улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах сургалт

A- A A+
Улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах сургалт

Улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах ажлын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, улсын бүртгэгч нарт бүртгэл хөтлөхөд гарч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах мэргэжил арга зүйгээр хангах, тулгарч буй асуудлаар нэгдсэн ойлголт өгөх сургалтыг хэлтсийн албан хаагчид, сумдын улсын бүртгэгч нарт зохион байгууллаа.