2023 оны I дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+
2023 оны I дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

ГСА-УБХ-ийн-өргөдөл-гомдлын-шийдвэрлэлтийн-мэдээ2023-оны-1-р-улирал