Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

A- A A+
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

2019 ОНЫ 4 ДУГААР УЛИРАЛД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ДҮН

Говьсүмбэр аймаг                                                                                                                                                                       Хүснэгт 1                                                                                                                                                                    

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

4

4

-

-

-

100%

Дүн

4

4

-

-

-

100%

 

2019 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ /ХЭЛБЭРЭЭР/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Хүснэгт 2

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо

Үүнээс:

Бичгээр

Цахимаар

Утсаар

Биечлэн уулзсан

Бусад хэлбэрээр

1

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

4

4

-

-

-

-

 

Дүн

4

4

-

-

-

-

      Хүснэгт 3                                                                                                                                                                

 

1

 

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Нийт .... өргөдлөөс       1. Хүсэлт - 4
                                       2. Гомдол - 0
                                       3. Санал - 0

                                       4. Талархал-0